Aktualności

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego związanego z prawem własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego powinna być wypowiedziana w całości wszystkim współwłaścicielom tego lokalu, uznał w uchwale Sąd Najwyższy (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14.05.2014r., III CZP 19/14).

 

W grudniu 2008r. Skarb Państwa- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, będąca właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wypowiedziała K.C. dotychczasową wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, związaną z 16,23% udziałem w prawie współużytkowania wieczystego. Wypowiedzenie zostało skierowane wyłącznie do K.C.

 

K.C. wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona. Kolegium przychyliło się do przedmiotowego wniosku. Od orzeczenia SKO sprzeciw wniósł właściciel nieruchomości.

 

Sąd Rejonowy uznał, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest uzasadniona w wysokości 1.683,70zł. Apelację od wyroku wniosła K.C. zarzucając m.in., że w dacie złożenia sprzeciwu, nie był jeszcze ustalony krąg spadkobierców, a sprawa sądowa o stwierdzenie nabycia spadku toczyła się. 

 

Przy rozpoznawaniu środka zaskarżenia Sąd Okręgowy powziął wątpliwość: czy wypowiedzenie jednemu ze współwłaścicieli samodzielnego lokalu mieszkalnego całej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego o wartości odpowiadającej udziałowi we współużytkowaniu wieczystym działki jako prawa związanego z własnością lokalu odnosi skutek w stosunku do pozostałych współwłaścicieli lokalu będących współużytkownikami wieczystymi? 

 

Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści:

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego związanego z prawem własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego powinna być wypowiedziana w całości wszystkim współwłaścicielom tego lokalu (art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

© 2014 DMP Kancelaria Prawna